Narzędzia osobiste
Integrator nr II/2018(141)
 
 

Wszystko w jednym?

Strategia AVVID Niniejszy tekst ma na celu przedstawienie promowanej przez firmę Cisco Systems wizji, w której prawie cała wymiana informacji w przedsiębiorstwach oraz prawie wszystkie kontakty między ludźmi (oczywiście poza bezpośrednimi), odbywać się będą z wykorzysta-niem sieci transmisji danych, opartej oczywiście o protokół IP. Przedstawiona wizja będzie urzeczywistniana w ramach ekosystemu (podstawowe jego elementy są dostępne już dziś), któremu firma Cisco nadała nazwę - "Architektura dla integracji głosu, wideo i danych" (Architecture for Voice, Video and Integrated Data - w skrócie AVVID).

 

Dla zapewnienia architekturze AVVID skalowalności niezawodności oraz modyfikowalności rozdzielono ją na trzy osobne elementy. Elementy te to: infrastruktura, w skład której wchodzą urządzenia transmisyjne takie jak routery i switche, aplikacje takie jak serwisy umożliwiające nawiązywanie połączeń oraz klienci tacy jak na przykład telefony IP, sprzęt wiedokonferencyjny H.323, komputery PC.
Kierowana przede wszystkim do rynku korporacyjnego AVVID mająca wykorzystać sieć IP do transmisji głosu, wideo i danych uzupełnia się z inicjatywą Open Packet Telephony, która koncentruje się na dostawcach usług i korzyściach które mogą oni osiągnąć transmitując razem głos i dane.

Wspólna infrastruktura

Do niedawna korporacje chcące połączyć swoje lokalizacje dla wewnętrznej transmisji głosu, danych i wideo, tworzyły (nie mając alternatywy) trzy niezależne sieci: jedną dla połączenia central telefonicznych, drugą dla połączenia sprzętu wideokonferencyjnego, trzecią dla połączenia routerów. Sieci dla transmisji głosu i obrazu oparte były o łącza stałe, sieć transmisji danych mogła także wykorzystywać publiczne sieci pakietowe pracujące w oparciu o protokoły ATM czy Frame-Relay. Często zdarzało się, że sieci te budowane były i utrzymywane przez różne zespoły pracowników. Opisane powyżej stosowanie rozdzielnych sieci było bardzo nieefektywne pod każdym względem gdyż wymagało odrębnych urządzeń, łączy i często zasobów ludzkich.
Obecnie w związku z rozwojem takich aplikacji jak WWW, elektroniczny handel, wideokonferencje czy nadawanie sygnału wizyjnego w pakietach IP-multicast wielkość ruchu związanego z transmisją danych rośnie znacznie szybciej niż wielkość ruchu związanego z transmisją głosu. Niektórzy operatorzy telekomunikacyjni w USA już dzisiaj transmitują w swoich sieciach więcej danych niż głosu.
Panuje jednocześnie powszechna zgoda co do tego, że uniwersalnym protokołem dla transportu informacji już w niedalekiej przyszłości będzie protokół IP. Innymi słowy mamy do czynienia z sytuacją, w której główne inwestycje będą kierowane w stronę urządzeń dla transmisji danych ze względu na rosnący ruch, a z drugiej dostępny jest protokół (IP) mogący służyć do transportu zarówno głosu jak i danych oraz wideo. Wydaje się więc nieuniknionym oparcie wszystkich rodzajów transmisji o jedną infrastrukturę IP. Wykorzystanie jednej sieci dla transmisji wszystkich rodzajów danych przedstawiono na rysunku 1.

38-08-01
Rysunek 1.  Wykorzystanie jednej sieci dla transmisji wszystkich rodzajów

Jako przykład zakończonej sukcesem migracji aplikacji uważanej za odrębną i wymagającą osobnej sieci można podać przykład architektury SNA, która kiedyś korzystała z osobnych urządzeń i łączy, a w dniu dzisiejszym w zdecydowanej większości korzysta dla transportu danych z protokołu IP.
Inicjatywa AVVID popycha trend dalej i przewiduje wykorzystanie IP dla transportu w zasadzie wszystkich obecnie istniejących aplikacji korzystających z sieci.

Komponenty AVVID
Jak napisano wcześniej architektura AVVID składa się z trzech osobnych komponentów: infrastruktury, klientów oraz aplikacji.
Infrastruktura

Jak każda architektura Cisco AVVID opiera się na solidnej podstawie w postaci switchy oraz routerów tej firmy.
Jako niekwestionowany lider w branży sprzętu sieciowego Cisco posiada szeroki wachlarz urządzeń umożliwiających wykonywanie zarówno analogowych jak i cyfrowych połączeń głosowych dla integracji z istniejącymi centralami telefonicznymi.
Routery posiadające taką funkcjonalność to: Cisco 700, 800, 1750, 2600, 3600, MC3810, 5300, 5800, 7100, 7200, 7500. Należy pamiętać, że przesyłanie danych głosowych i obrazu z zachowaniem odpowiedniej jakości wymaga konkretnych parametrów transmisji związanych z przepustowością, opóźnieniami oraz zmianami opóźnień. W związku z tym zarówno routery jak i switche muszą posiadać mechanizmy gwarantujące odpowiednią jakość usług dla wybranych strumieni danych.
Mechanizmy takie zostały przedstawione w poprzednim wydaniu Integratora. Sieci LAN wykorzystywane dla transmisji głosu muszą być oparte o przełączniki, zważywszy jednak obecne ceny switchy warunek ten nie wydaje się trudny do spełnienia.

Aplikacje

Najciekawsze w koncepcji wykorzystania sieci IP dla transportu każdego typu danych są nowe aplikacje z których kilka opisano poniżej a także to, że służąca im infrastruktura jest otwarta i wydaje się nie mieć ograniczeń.

Telefonia IP

Oprogramowanie Cisco CallManager udostępnia funkcje zarządzania połączeniami między telefonami IP oraz aplikacjami telekonferencyjnymi na komputerach. Możliwe jest zastosowanie więcej niż jednego Call Managera, co pozwala na rozproszoną a przez to bardziej niezawodną i bardziej skalowalną konfigurację. Dzięki zastosowaniu urządzeń z analogowymi lub cyfrowymi portami telefonicznymi, które pełnią rolę gateway między telefonią IP a telefonią klasyczną, możliwe jest połączenie z istniejącymi centralami dla wyjścia poza sieć korporacyjną dla kontaktów ze światem zewnętrznym lub na wypadek awarii.
Dzięki nowemu sposobowi transmisji głosu możliwe jest także uzyskanie lepszej jakości przesyłanego dźwięku.
Od kilku dziesięcioleci telefonia bazuje na kanałach cyfrowych o przepływności 64kb/s. Kanałami tymi transmitowany jest spróbkowany z częstotliwością 8kHz głos, przy czym każda próbka zapisana jest na 8 bitach. Wartości te wyniknęły historycznie z ograniczenia pasma przesyłanego głosu do 4kHz oraz przyjęcia, że poziom szumów będzie akceptowalny, jeśli dla zapisu każdej próbki użyje się jednego bajtu. Dzięki rozwojowi technik kompresji dźwięku (z którymi spotykamy się na co dzień słuchając na przykład muzyki z plików mp3 czy vqf) możliwe jest w dniu dzisiejszym uzyskanie ze strumienia 64kb/s znacznie lepszej jakości dźwięku niż kojarzona z rozmowami telefonicznymi. Prowadzenie transmisji głosu w pakietach IP z jednej strony usuwa ograniczenie na maksymalne pasmo 64kb/s a z drugiej strony pozwala zastosować nowoczesne metody kodowania dźwięku w strumień bitów.
Nowe rozwiązania transmisji głosu nie ustępują niezawodnością tym rozpowszechnionym obecnie.
Klasyczne systemy telefoniczne ewoluowały przez lata i obecnie przyjmuje się, że za odpowiednią cenę można nabyć niezawodną centralę telefoniczną. Niezawodność jest jednak w tym wypadku oparta o zainstalowanie nadmiarowych komponentów takich jak zasilanie, procesor czy pamięć. Podejście takie zwiększa koszty rozwiązania a także ogranicza skalowalność. Nierzadka jest sytuacja, kiedy zwiększenie pojemności centrali wymaga po prostu jej wymiany na większą. Dla kontrastu rozproszona architektura wykorzystywana w sieciach IP przy zastosowaniu pewnej nadmiarowości udostępnia niezawodny, skalowalny system.
W klasycznych systemach telefonicznych przyjmuje się, że system jest gotowy do wykorzystania, kiedy po podniesieniu słuchawki użytkownik usłyszy w niej sygnał zgłoszenia centrali, czyli ocena dostępności systemu jest czysto subiektywna. Kiedy po wybraniu numeru usłyszy się sygnał zajętości, nie wiadomo czy spowodowany jest on przez to, że osoba do której się dzwoni rozmawia z kimś przez telefon, czy też zajęte są łącza gdzieś po drodze. Przejście na system oparty o transmisję IP pozwoli wyeliminować subiektywność oceny stanu systemu jak również dostarczyć pełnych informacji o zestawianiu połączeń.

Zunifikowana wymiana informacji (Unified Messaging)

W dniu dzisiejszym dostępnych jest wiele sposobów wymiany informacji: telefony stacjonarne, komórkowe, pagery, faksy, poczta głosowa, poczta elektroniczna.
Dla korzystania z każdego z nich potrzebny jest w zasadzie odrębny sprzęt. Zunifikowana wymiana informacji integruje faks, pocztę elektroniczną i pocztę głosową czyli metody komunikacji bez bezpośredniego kontaktu w jeden system.
Informacje gromadzone są w nim w jednym miejscu (nagrania głosowe w postaci plików .wav) i udostępniane w dowolny sposób.
Na przykład możliwe jest przesłanie dalej pocztą elektroniczną informacji głosowej (z plikiem .wav jako załącznikiem), możliwe jest odsłuchanie poczty czy faksu przez telefon z wykorzystaniem modułu zamieniającego tekst na mowę. Po przejęciu firmy Amteva firma Cisco Systems oferuje produkt GateServer realizujący przedstawioną powyżej funkcjonalność.

Centra kontaktowe oparte o IP

Dla usprawnienia zdalnej obsługi klienta firma Cisco promuje koncepcję Centrów kontaktowych opartych o IP (Cisco IP Contact Center). Możliwa jest w takich centrach obsługa klientów inicjujących połączenie w dowolny sposób (przez telefon IP lub klasyczny, poprzez WWW, pocztę elektroniczną czy fax) oraz łatwe przełączanie się między różnymi sposobami komunikacji w czasie jednej "rozmowy" dzięki oparciu wszystkich tych sposobów o transmisję IP. Możliwe jest więc, że klient przeglądając serwer WWW firmy oferującej interesujące go usługi lub produkty stwierdza, że potrzebne są mu dodatkowe informacje. Klika więc na odpowiednim przycisku na stronie WWW i poprawia mikrofon dołączony do komputera. Po chwili zaczyna rozmawiać z osobą w centrum obsługi klientów, która widzi na monitorze swojego komputera dokładnie to samo co klient.
Na rysunku 2 przedstawiono integrację Centrum Kontaktowego opartego o IP z obecną infrastrukturą.

38-08-02
Rysunek 2.  Integracja Centrum Kontaktowego opartego o IP z obecną infrastrukturą

Klienci

Trzecim komponentem architektury AVVID są urządzenia klienckie. Firma Cisco Systems posiada w swojej ofercie telefony IP oraz oprogramowanie na komputery PC do emulowania takich telefonów z pełną funkcjonalnością. Dla ominięcia problemu z zasilaniem telefonów IP Cisco wprowadzi w niektórych switchach porty Ethernet/FastEthernet podające napięcie po niewykorzystanych przewodach kabla logicznego.
Ewolucja telefonii IP pójdzie prawdopodobnie w kierunku inteligentnego kolejkowania dla odczytu pozostawionych wiadomości, można się spodziewać oprogramowania dla dostępu do usług katalogowych, co da możliwość zlokalizowania i połączenia się z kimkolwiek przy pomocy kilku kliknięć myszą.

Standaryzacja

Firma Cisco Systems pragnie przyśpieszyć wdrażanie architektury AVVID poprzez uczynienie jej otwartą dla produktów wszystkich producentów. W związku z tym promuje wykorzystywanie otwartych standardów, a także aktywnie uczestniczy w wielu wysiłkach standaryzacyjnych w omawianym obszarze. Przykładami standardów, które są lub będą po ratyfikacji zaimplementowane w urządzeniach Cisco mogą być protokoły dla kontroli zestawiania połączeń: protokół H.323, Simple Gateway Control Protocol (SGCP), Media Gateway Control Protocol (MGCP), Session Initiation Protocol (SIP). Innymi przykładami otwartych standardów, które są w fazie przyswajania przez przemysł telekomunikacyjny są Telephony Application Programmable Interface (TAPI) i Java Telephony Application Programmable Interface (JTAPI).
Protokoły te wykorzystywane są dla komunikacji między aplikacjami takimi jak na przykład Cisco Call Manager (który udostępnia w sieci IP funkcjonalność centrali telefonicznej) a oprogramowaniem GateServer (które obsługuje system zunifikowanej wymiany informacji).

Migracja do rozwiązań "nowego świata"

W dalekosiężnej wizji firmy Cisco cały przepływ informacji (bez mała z telewizją i radiofonią) będzie oparty o transmisję danych w ramach protokołu IP (lub jego następcy). Oczywiście niezbędny jest okres przejściowy, w którym będą koegzystowały rozwiązania zarówno "starego" jak i "nowego" świata. Oferowane obecnie urządzenia Cisco zgodne z architekturą AVVID umożliwiają oczywiście współpracę z zastaną infrastrukturą. Rysunek 3 przedstawia w jaki sposób centra kontaktowe będą wyglądały w "nowym świecie".

38-08-03
Rysunek 3.  Centra kontaktowe w "nowym świecie"

Akcje Dokumentu

Nasze cookies są bezpieczne! Korzystamy z nich w minimalnym zakresie tak, aby nasz serwis był jak najlepiej dopasowany do potrzeb Użytkowników. Warunki przechowywania oraz dostępu do plików cookies, można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek pozwalają na zapisywanie cookies. Więcej informacji w naszej polityce cookies.

[X] Zaakceptuj, by informacja więcej się nie pojawiała